This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "Епик Турс ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между:

1. "Епик Турс" ЕООД ЕИК206696972, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. МЛАДОСТ 4, бл. 433, вх. А, ет. 4, ап. 15 тел.: 0894922014, електронна поща:epictoursbg@gmail.com, наричано по-долу „ТУРОПЕРАТОР”/

и

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ,който е физическо лице – потребител на предоставяните от ТУРОПЕРАТОРА услуги.

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Чл. 1. Услугите се предоставят от ТУРОПЕРАТОРА въз основа на индивидуален договор за предоставяне на туристически услуги, сключен в писмена форма със съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

Чл. 2. Договорът обвързва страните само за изрично описаните в него услуги. Всички неупоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно споразумение. За тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане.

Чл. 3. За неуредените в индивидуалния договор случаи се прилагат съответните разпоредби на Общите условия. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго в индивидуалния договор.

РЕЗЕРВАЦИИ

Чл. 4. Резервации се приемат по телефон или и-мейл.

Чл. 5. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, подписване на Договора за предоставяне на туристически услуги и настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и след внасяне на цялата цена на услугата в срок до 3 /три/ дни от датата на подписване на договора между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за грешки при резервацията, възникнали по вина на клиента.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Плащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ към деня на плащането, в брой или по банков път.

(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ може да приема плащания през интернет за някои от предлаганите услуги, както и онлайн плащания за договорени индивидуални услуги, които не са публикувани като общодостъпни оферти в сайта. Примерните карти са Visa – кредитни и дебитни, MasterCard – кредитни и дебитни и Борика. Транзакциите се извършват в български левове (BGN), независимо от избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ валута за визуализиране на цената. Когато валутата е различна от лев, сумата се конвертира до български левове по обявения от БНБ курс за най-много един работен ден назад. Ако избраната валута е Евро(€), сумата се конвертирани по фиксирания валутен курс 1.00 € = 1.95583 лв.

(3) При онлайн плащане, данните за използваната карта са защитени от сървърите на Борика и обслужващата туроператора банка. „Епик Турс” ЕООД не получава пълната въведена отПОТРЕБИТЕЛЯ информация за банковата карта, а единствено информация за успешния или не статус на извършената транзакция.

(4) Във всички случаи, в които се налага възстановяване на платени през интернет суми, възстановяването се извършва чрез обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 10 работни дни от извършване на транзакцията.

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща уговорената в индивидуалния договор цена на туристическите услуги в срок до до 3 /три/ дни от датата на подписване на договора

Чл. 9. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да обявява промоционални цени за ранни записвания или други промоции. Промоционалните оферти са валидни само за сроковете и при условията, които са обявени. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ обяви промоционални цени след сключване на съответния Договор за предоставяне на туристическа услуга, то същите се прилагат само за новозаписани ПОТРЕБИТЕЛИ, при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и/или останалите ПОТРЕБИТЕЛИ по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи от ТУРОПЕРАТОРА услугата, по начина в сроковете и при условията, описани в индивидуалния договор за предоставяне на туристически услуги, Стандартния формуляр към него и настоящите Общи условия.

Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора за предоставяне на туристически услуги срокове стойността на туристическите услуги.

Чл. 12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва Инструктажа за безопасност, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ го запознава съгласно чл 24.

Чл. 13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

Чл. 14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

Чл. 15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването или международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

Чл. 16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на ТУРОПЕРАТОРА и неговите съконтрагенти. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави информация в писмен вид за здравословното си състояние на ТУРОПЕРАТОРА в случай, че страда от хронични или вродени заболявания, които могат да застрашат живота му по време на пътуването. В случай на инцидент, свързан със хронично или вродено заболяване на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за което ТУРОПЕРАТОРА не е уведомен по описания ред, Туроператорът или неговите изпълнители не носят отговорност.

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения с ТУРОПЕРАТОРА договор, по всяко време, преди започване на изпълнението на туристическата услуга.

(2) Отказът трябва да бъде направен в писмена форма, адресиран до ТУРОПЕРАТОРА, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ТУРОПЕРАТОРА неустойка по договора в следните размери съобразно срока между отказа и започването на изпълнението по договора, както следва:

Срок между отказа и започването на изпълнението по договора Такса
До 20 дни дни преди започване на изпълнението Без неустойка
От 19 до 14 дни дни преди започване на изпълнението 30 % от сумата по договора
От 13 до 7 дни преди започване на изпълнението 60% от сумата по договора
До 7 дни преди започване на изпълнението 100% от сумата по договора

Чл. 19. Неплащането на цената по договора в уговорените срокове се счита за отказ от сключения с ТУРОПЕРАТОРА договор от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с предвидените в предходната точка 18 последици, а имено заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в полза на ТУРОПЕРАТОРА на определените съгласно същата точка 17 неустойки.

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му.

(2) В случаите по предходната алинея всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предявява претенции спрямо ТУРОПЕРАТОРА за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

Чл. 21. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати индивидуалния договор за предоставяне на туристически услуги, без да дължи такса за това, в случай че са настъпили непреодолими и извънредни обстоятелства, в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които са от значение за изпълнението на договора или за превоза до дестинацията.

(2) В случаите по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да му бъде върната пълната сума, заплатена до момента, но не и да претендира допълнително обезщетение.

Чл.22. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за предоставяне туристически услуги на друго лице, което отговаря на всички изисквания по сключения договор, след като е отправил предизвестие до ТУРОПЕРАТОРА, в срок не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

(2) След направеното прехвърляне лицето, което прехвърля и лицето, на което е прехвърлен договора, са солидарно отговорни към ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице е длъжно да декларира, че приема прехвърлянето, както и че е запознато с условията на договора.

(3) ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за действителните разходи по прехвърлянето. Тези разходи не могат да са неоправдано високи и не могат да превишават действителните разходи, направени от ТУРОПЕРАТОРА във връзка с прехвърляне на Договора за предоставяне на туристически услуги.

(4) ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на Договора за предоставяне на туристически услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

Чл. 23. ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен, преди сключването на Договорa за предоставяне на туристически услуги, да запознае ПОТРЕБИТЕЛЯ с основните характеристики на договора.

Чл. 24. Преди предоставяне на туристическата услуга/и ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да запознае ПОТРЕБИТЕЛЯ с Инструктажа за безопасност.

Чл. 25. ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да сведе до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ всяка промяна в предоставената преди сключването на договора информация относно туристическите услуги. В противен случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита необвързан с измененията.

Чл. 26. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за изпълнението и качеството на всички туристически услуги, включени в договора за предоставяне на туристически услуги, съобразно Закона за туризма.

Чл. 27. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнение на всички услуги, включени в Договора за предоставяне на туристически услуги, независимо дали се изпълняват от него, или от друг доставчик на туристически услуги.

Чл. 28. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите, предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

Чл. 29. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

Чл. 30. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за предоставяне на туристически услуги като възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всичките му плащания, направени до момента,след приспадане на съответните разходи, направени от него за прекратяване на договора, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
Набраният брой участници за туристически пакет е по-малък от минималния брой (в зависимост от обявената програма), посочен в договора и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора не по-късно от:

 1. 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
 2. 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
 3. 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни.

(2) Вън от случаите по ал. 1 по-горе, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за предоставяне на туристически услуги като възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всичките му плащания, направени до момента,след приспадане на съответните разходи, направени от него за прекратяване на договора, без да дължи допълнително обезщетение, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора, без необосновано забавяне, преди започването на изпълнението на туристическата услуга.

Чл. 31. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение ПОТРЕБИТЕЛ, включително когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ като:

 1. осигури полезна информация за здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
 2. окаже съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

(2) Когато затруднението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изисква заплащането на разумна такса за оказаното съдействие, която не надвишава действителните разходи, направени от него. Таксата не може да надвишава действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия.

Чл. 32. (1) Когато Договорът за предоставяне на туристически услуги включва и превоз на пътници, ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както е предвидено в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от 3 нощувки. Посоченото ограничаване на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на Договорът за предоставяне на туристически услуги.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТАУСЛУГА

Чл. 33. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща цена на туристическата услуга най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ на ясен и разбираем език при увеличаване на:

 1. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
 2. Увеличаване размера на данъци или такси върху включените в договора за предоставяне на туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическитеуслуги, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;
 3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, след сключването му, с повече от 5%.

(2) Промяна на цената с по-малко от 8% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената по договора при съответно намаление на едно и/или повече от посочените в чл.33, ал.1, т.1-3 от Общите условия разходни пера.В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи.

(4) Увеличението или намалението на цената по договора се извършват спрямо увеличението/намалението на разходните пера по чл.33, ал.1, т.1-3 от Общите условия.

Чл. 34. ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 2 /два/ дни след възникване на обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, но не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическата услуга.

Чл. 35. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е получил информация преди сключването на договора за всички такси, плащания и допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от него във връзка с изпълнението на туристическия пакет, той не дължи тяхното заплащане.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. ТУРИСТИЧЕСКАУСЛУГА-ЗАМЕСТИТЕЛ

Чл. 36. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с такива от същата категория и същото местоположение, в срок от 2 /два/ дни от възникването на обстоятелствата, които налагат промяната, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди предоставянето на туристическата услуга. Тази промяна се счита за незначителна и ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от пътуването поради тази причина. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за подобна промяна.

Чл. 37. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява своевременно за това ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 38. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 39. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство, с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 40. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да променя дните на провеждане на обявените в програмата екскурзии и допълнителни мероприятия, ако са настъпили причини, които правят невъзможно провеждането им в обявения ден, като е необходимо своевременно да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 41. (1) В случаите, когато, преди започването на изпълнението на туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на пътуващия, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да извести ПОТРЕБИТЕЛЯ за тези обстоятелства не по-късно от в 10-дни преди началната дата на пътуването.

(2) В случаите по предходната алинея 1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

 1. да приеме предложената промяна в тридневен срок, считано от получаване на известието по предходната алинея, като ТУРОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписват писмен анекс към Договора за предоставяне на туристически услуги ИЛИ
 2. да прекрати договора, без да заплаща такса за това.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извести в тридневен срок ТУРОПЕРАТОРА за своето решение, се счита, че е съгласен с измененията.

Чл. 42. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати Договора за предоставяне на туристически услуги при условията на чл. 41, ал. 2, т. 2 по-горе, той има право да сключи Договор за предоставяне на туристическа услуга- заместител, който е със същото или по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.

(2) Ако предлаганите в Договор за предоставяне на туристическа услуга- заместител услуги са с по-ниско качество или стойност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответно намаление на цената.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е длъжен да приеме направените промени, ако намалението на цената е незначително или предлаганите в пакета-заместител туристически услуги не са сравними с първоначално уговореното.

Чл. 43. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно чл. чл. 41, ал. 2, т. 2 и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от него или от негово име в 14-дневен срок от прекратяването на договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЯНАТА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

Чл. 44. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да информира ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие в предоставяната туристическа услуга, включена в Договора за предоставяне на туристически услуги.

Чл. 45. (1) Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за предоставяне на туристически услуги, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато това не е възможно или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

(2) В случаите, посочени в чл. 44 по-горе, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми ТУРОПЕРАТОРА чрез електронна поща или в писмена форма, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

(3) Ако искането на ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде удовлетворено на място, последният има право да предяви пред ТУРОПЕРАТОРА рекламация в писмена форма, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението, в 14- /четиринадесет/ дневен срок от завършване предоставянето на туристическата услуга, предмет на договора за предоставяне на туристически услуги.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламацията и в устна форма, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ съставя, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва протокол за предявената рекламация.

(5) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30-/тридесет/ дневен срок от датата на получаването й.

(6) ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламацията, в случай че в срока по ал. 2 по-горе (незабавно след откриване на несъответствието) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА за несъответствието на услугата с уговореното в договора за туристически пакет.

Чл. 46. (1) В случай че ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, извън хипотезите на чл.45, ал.1, има право на обезщетение за вреди и подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с Договора за предоставяне на туристически услуги, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на договора е до размера на разликата между цената на договорената в договора услуга и реално предоставената услуга.

(3) Алтернативно, в случай че ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният може сам да направи това и да поиска от ТУРОПЕРАТОРА възстановяване на необходимите разходи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дава срок, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно.

ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА ЗА ВРЕДИ

Чл. 47. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди от виновно неизпълнение на туристическата услуга, така като е индивидуализирана в Договора за предоставяне на туристически услуги, освен в случаите, когато това се дължи на:

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 3. Непреодолима сила или събитие, която не може да се предвиди или избегне.

Чл. 48. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение на стойност, равна на заплатеното капаро при пълно неизпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.

Чл. 49. В случаите, когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Чл. 50. Давността за предявяване на посочените по-горе в настоящия раздел IX обезщетения е две години.

Чл. 51. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който се е отказал от консумацията на отделни услуги или по свое желание се е отклонил от изпълнението на услугата и по тази причина е пропуснал едни или други услуги по предварително договорената програма в договора за предоставяне на туристически услуги.

Чл. 52. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ за разходи извън договорените в договора туристически услуги.

Чл. 53. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, посочен в договора.

Чл. 54. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване.

Чл. 55. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на ПОТРЕБИТЕЛЯ глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ правонарушения.

ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ. ВИЗИ. МЕДИЦИНСКИ И САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Чл. 56. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде запознат с условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за предоставяне на туристически услуги.

Чл. 57. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране в случай на злополука, болест или смърт.

Чл. 58. ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че има сключен застрахователен договор по чл. 97 ал.1 от Закона за туризма с ЗК “ЛЕВ ИНС“АД- седалище на управление: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. “Симеоновско шосе” № 67А, телефон: 0 800 15 333.Номерът на застрахователната полица е №13062210000365/21119506.

Чл. 59. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя задължителна/доброволна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътувания извън страната по стандартните условия на ЗК “ЛЕВ ИНС“АД, като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването. Съществените елементи на сключената застраховка за медицински разходи при болест и злополука на туриста са:

 1. Срещу платена застрахователна премия застрахователят сключва застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
 2. Застраховката е валидна за цял свят, с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования (в случай, че е различна от България).
 3. Застрахователната сума и срокът на застраховката са посочени в съответната застрахователна полица.
 4. Условията по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.

Чл. 60. Застраховката по чл.59 може да не се сключи, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста”, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

Чл. 61. ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване “на стойност между 1,50% и 3,30% от стойността на туристическия пакет, в зависимост от продължителността на периода до началото на пътуването. Застраховката се сключва до 5 дни от датата на сключване на Договор за пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотел.

Чл. 62. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да сключи допълнителна доброволна застраховка за покриване на допълнителни рискове като за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на смърт и други.

Чл. 63. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, се изисква допълнително нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че Е/са съгласни детето му/им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

Чл. 64. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за личните документи, необходими по време на пътуване според законодателството на съответната държава, в която ще се проведе дадена екскурзия.

Чл. 65. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

Чл. 66. За страните, за които се изисква виза, при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя необходимите документи, изискуеми от съответното посолство – резервации, билети, ваучери, застраховки.

Чл. 67. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на консулската служба към посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.

Чл. 68. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки или обезщетения, както и връщане на суми по договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи.

Чл. 69. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че ПЪТУВАЩИЯТ не е изпълнил съответните здравни изисквания и не е допуснат до територията на съответната страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 70. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ с настоящото декларира, че е запознат с Декларацията за поверителност и защита на личните данни на „Епик Турс” ЕООД.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, че предоставените от него лични данни във връзка с настоящия договор, ще бъдат обработвани за целите на изпълнение на настоящия договор.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, че личните му данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, както и че негови лични данни могат да бъдат събирани от трети лица, за целите на изпълнението на настоящия договор.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с правата си, отнасящи се до достъп, изтриване, коригиране, преносимост, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването и правото му на жалба до Комисията за защита на личните данни.

ДРУГИ

Чл. 71. Договорът за предоставяне на туристически услуги е валиден от датата на подписването му.

Чл. 72. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора, а за всички неуредени въпроси се прилага Закона за туризма и българското законодателство.

Чл. 73. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Чл. 74. Всички спорове между страните, свързани с изпълнение, неизпълнение, действителност и тълкуване на настоящия договор, както и на приложенията към него, се решават от страните по доброволен път и с взаимни отстъпки, а ако това не е възможно – по съдебен ред.

Чл. 75. Нищожността на отделни разпоредби или части от тях на настоящия договор не води до нищожност на целия Договор или до нищожност на цялата разпоредба. В случай че някоя от разпоредбите на този Договор е нищожна, тя се замества от съответната императивна норма от действащото законодателство.